<< Back
Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. Year: 2008  Volume: 18  Issue: 5  326-329
Cystic hygroma colli in adults: a report of two cases, one with atypical location

Fikret KASAPOĞLU, Nadir YILDIRIM

İki yetişkin hastada, birinde atipik yerleşimli olan kistik higroma kolli (KHK) sunuldu. Yirmi üç yaşında bir erkek olan ilk olguda lezyon, boyundaki tipik yerleşim yeri olan posterior servikal üçgende idi. Diğer olgu 23 yaşında bir erkekti ve KHK submandibüler alanda yerleşimliydi ve oldukça ender görülen atipik kafa tabanı uzanımı gösteriyordu. Tanı aşamasında bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve ince iğne aspirasyon biyopsisinden yararlanıldı. Kesin tanı ameliyat sonrası histopatolojik inceleme ile kondu. Olguların tedavisinde cerrahi eksizyon uygulandı. İki olgunun sırasıyla 12 ve 14 aylık takibi sırasında nüks bulgusuna rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, baş-boyun neoplazileri, lenfanjiyom, kistik/cerrahi, kafa tabanı neoplazileri.


Yetişkinlerde kistik higroma kolli: biri atipik yerleşimli olan iki olgu

Fikret KASAPOĞLU, Nadir YILDIRIM

We presented two adult cases of cystic hygroma colli (CHC), one with atypical location. The first patient was a 23-year-old male with CHC located in the posterior cervical triangle, its common location in the neck. The latter was a 22-year-old male whose lesion occupied the submandibular region and extended to the skull base. The diagnosis was made by computed tomography, magnetic resonance imaging, and fine-needle aspiration biopsy, and confirmed by postoperative histopathologic examination. The lesions were surgically removed in both patients, and no recurrence was encountered during postoperative 12 and 14 months, respectively.

Key words: Adult, head and neck neoplasms, lymphangioma, cystic/surgery, skull base neoplasms.


Fikret KASAPOĞLU, Nadir YILDIRIM. Yetişkinlerde kistik higroma kolli: biri atipik yerleşimli olan iki olgu. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008; 18(5): 326-329


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software